Relatividade

1. Dous sucesos que ocorren no mesmo instante en dous lugares diferentes son simultáneos para:
 a) Un observador que se move cunha velocidade v cara aos dous sucesos.
 b) Un observador fixo, situado no punto medio dos dous sucesos
 c) Para un observador situado nun sistema inercial que se mova cunha velocidade -v
2. Unha barra de 1 m de longa móvese paralelamente á súa longitude cunha velocidade v, respecto a un observador que consideramos en repouso. Para este observador la lonxitude da barra será:
 a) menor
 b) maior
 c) igual
3. A experiencia de Michelson e Morley demonstra:
 a) Que a velocidade da luz no baleiro depende do sistema inercial dende que se emite.
 b) Que a velocidade da luz medida por un sistema inercial é sempre a mesma se se mide na dirección das X
 c) Que a velocidade da luz medida por un sistema inercial é a mesma en todas as direccións.
4. Un reloxo nun sistema de referencia inercial o' en movemento respecto dun sistema O considerado en repouso vai:
 a) Máis lento que no sistema de referencia O.
 b) Máis rápido que no sistema de referencia O.
 c) Igual de rápido porén temos a sensación que anda máis devagar.
5. Se a enerxía dunha partícula en repouso é de 800 Mev e nun determinado instante a súa enerxía é de 1050 MeV, a enerxía cinética da partícula é:
 a) 1050 MeV
 b) 250 MeV
 c) 1850 MeV
6. 1 MeV é a enerxía equivalente a:
 a) 1000000 J
 b) Un millón de 1.602·10-19 J
 c) A dun fotón estándar
7. Cando nos acercamos no baleiro a unha luz cunha velocidade v, a velocidade da luz segundo nós é:
 a) Maior que 300000 km/s
 b) Menor que 300000 km/s
 c) Igual que 300000 km/s
8. A teoría Especial da Relatividad afirma:
 a) Que todo é relativo
 b) Que o espacio é absoluto e o tempo non.
 c) Debemos sustituir a idea do espazo absoluto por un novo concepto de espacio-tempo absoluto.
9. A masa que mide un observador que se move con ela chámase:
 a) Masa propia
 b) Masa en movemento.
 c) Simplemente masa, xa que é a mesma para calquera observador.
10. O campo gravitatorio dun planeta pode desviar un raio de luz.
 a) Verdadeiro
 b) Falso
 c) Depende da masa do planeta.