TIC significa Tecnoloxía da información e . As diferenzas máis significativas das novas Tics fronte os métodos tradicionais de transmisión da información podémolas resumir no cadro seguinte:

�� : podemos comunicarnos desde calquera lugar.
�� : maior facilidade co emprego de computadores con interfaces “intelixentes”.
�� : as mensaxes chegan instantaneamente.
�� : podemos comunicarnos aínda que o receptor non estea no seu computador.
�� : intenta unificar todas as novas tecnoloxías nun só aparello.
�� : novas tecnoloxías pódense adaptar as características de cada persoa (cegos, parapléxicos...)
�� : o usuario ten a liberdade de elixir o que quere ou non quere (a orixe da información, a persoa coa que quere comunicarse...)
�� : pode favorecer a economía dunha sociedade; por exemplo creando un comercio por Internet?

Outros aspectos beneficiosos das TIC

�� Favorecen a cooperación e entre distintas entidades.
�� Aumentan a produción de bens e de valor agregado.
�� Potencialmente, elevan a de vida dos individuos.
�� Provocan o xurdimento de novas profesións e .
�� Reducen os impactos nocivos ao medio ao diminuír o consumo de papel e a talla de e ao reducir a necesidade de transporte físico e a contaminación que este poida producir.
�� Aumentan as respostas aos retos do futuro.
�� Internet, como ferramenta estándar de comunicación, permite un acceso á información e ao coñecemento.